مدیریت مالی
انجام كلیه امور جارى، منوط به داشتن بودجه و اعتبار مصوب مى‏ باشد، بنابراین نحوه دریافتها و پرداختها در حوزه مدیریت مالى قرار مى‏گیرد.
انجام كلیه امور مالى دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مالى
وصول درآمدهاى عمومى و اختصاصى دانشگاه
تنظیم حسابهاى دریافتى و پرداختى دانشگاه
تهیه‏ اطلاعات‏ مالى در مورد دریافتها و پرداختها
نگهدارى دفاتر اعتبارات
نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگى قبل و بعد از هزینه
تعبیر و تفسیر خط مشى مالى دانشگاه و اعلام آن به واحدهاى ذى‏ ربط جهت اجرا
اعمال نظارت در حفظ و نگهدارى اموال و نحوه استفاده از آنها
تنظیم برنامه كار ادارات تابعه و كنترل كار آنها از طریق اعمال نظارت بر كار ادارات
ایجاد هماهنگى بین فعالیتهاى ادارات تابعه
همكارى ‏با هیأت حسابرسان در مواقع ضرورى


مدیران مالی دانشگاه  از سال 68 تاكنون
نام ‏ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان ‏تصدى
سیروس دیزجی 68 70
عبدالحمید حقی 70 75
عباس قناد كافی 75 78
مرتضی فرمانی  78 80
نادر مراغه چی  80 93
دكتر محمد علی باقر پور  93 ادامه دارد

بازديد: 5816 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395