مدیریت برنامه ، بودجه و نظارت راهبردی

مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردیاین مدیریت بنا بر ساختار جدید دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 و با تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایجاد و كار خود را آغاز نموده است. واحدهای زیرمجموعه این مدیریت عبارتند از واحد برنامه ریزی، واحد بودجه، واحد ارزیابی عملكرد و واحد آمار و اطلاعات. 


مدیران برنامه، بودجه و نظرات راهبردی پایان‏ تصدى آغازتصدى نام‏ ونام‏ خانوادگى
ادامه دارد
95
یعقوب مهارتیمطالعه، طراحی و استقرار نظام­های مدیریت و برنامه­ ریزی و رصد فرصت­ها و ظرفیت­ها در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد
تدوین، اجرا و پیشبرد برنامه ­ریزی راهبردی در سطح دانشگاه با همكاری و تعامل با واحدهای مختلف دانشگاه
انجام نظارت­های راهبردی و ارزیابی عملكرد واحدها در مسیر تحقق اهداف و برنامه­های راهبردی
طراحی، پیشنهاد و اجرای سیاست­ها و سازوكارهای مناسب جهت توسعه و تأمین منابع درآمدی دانشگاه به­ویژه منابع درآمدی پایدار
مدیریت و تخصیص بهینه بودجه و منابع مالی در جهت تحقق اهداف و برنامه­ های راهبردی و كنترل نحوه هزینه­ كرد در جهت برنامه­ ها و اسناد بودجه
فراهم آوردن آمار و اطلاعات استراتژیك و راهبردی جهت برنامه­ ریزی­های بهینه در دانشگاه
بازديد: 6699 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395