معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع كه تا قبل از سال 1395 معاونت طرح و برنامه نامیده می شد، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای طرح های مناسب در جهت تحقق اهداف و سیاست های دانشگاه را بر اساس مصوبات هیات رئیسه و شورای دانشگاه به عهده دارد. این معاونت با عنایت به چارت سازمانی شامل واحدهای مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی، مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی و مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.مدیران و معاونان مدیریت و برنامه ریزی منابع  تاكنون


پایان ‏تصدى آغازتصدى نام ‏ونام‏ خانوادگى
54
50 دكتر فرزانفر
59
54
شكر الله قریب
60
59
 محمود متولی حقیقی
79
63
علیم سرابندی
83
79
دكتر حسن حجاج كاظمی(معاون)
84
83
دكتر محسن حداد سبزوار(معاون)
86
84
دكتر محمد حسین ابوالبشری(معاون)
93
86

دكتر مرتضی خادمی(معاون)

ادامه دارد
83
دكتر محمد لگزیان

تدوین، اجرا و پیشبرد برنامه‌ریزی در دانشگاه و انجام نظارت­ها و ارزیابی­های راهبردی به‌منظور اطمینان از تحقق و اجرای اهداف و برنامه‌ها

برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تأمین منابع مناسب مالی و درآمدی در دانشگاه و بودجه‌ریزی و تخصیص و توزیع مناسب منابع مالی متناسب با اهداف و برنامه‌های راهبردی در دانشگاه
برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های مناسب جهت توسعه و تأمین منابع انسانی شایسته در دانشگاه، حل مسائل منابع انسانی دانشگاه و طراحی و استقرار نظام‌های مناسب تأمین، توسعه و نگهداشت منابع انسانی شایسته هماهنگ با برنامه‌های راهبردی و الزامات قوانین و مقررات بالادستی
توسعه و طراحی نظام‌های مناسب مدیریت اطلاعات در دانشگاه، به‌ویژه نظام‌های مدیریت اطلاعات راهبردی
مطالعه، طراحی، اجرا و استقرار نظام‌های تحول اداری در دانشگاه، از جمله نظام‌های مدیریت و تضمین كیفیت، نظام‌های مدیریت و بهبود فرایندها، نظام مشاركت كاركنان و سایر نظام‌های تحول سازمانی و اداری و نیز ساماندهی و بازنگری مستمر ساختار دانشگاه در جهت پویایی، تحول و چابك‌سازی هر چه بیشتر فرایندها و فعالیت‌ها در دانشگاه

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه به­منظور تحول، تسهیل و تسریع در فرایندها و نظام‌های ارائه خدمات در دانشگاه و نیز توسعه زیرساخت­ها و بسترهای ضروری سخت افزاری و نرم افزاری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
بازديد: 5752 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395