دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

دبیران شورای انضباطی دانشجویان از 69 تا كنون


پایان تصدی آغازتصدى نام و نام خانوادگی
74 69  سید حسین رضوی
77 74 دكتر سید حسین حسینی
80 77 دكتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
84 80 دكتر علی اكبر مجدی
93 84 دكتر حسام قپانچی
95 93 دكتر زهرا طبیبی
ادامه دارد
95 دكتر شهربانو عالی
رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری دانشجویان از قبیل تقلب خسارت به اموال و غیره
رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی روابط نامشروع و غیره
رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل تهدید ضرب و جرح
بازديد: 4429 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395