مدیریت شبكه آزمایشگاه ها
این مدیریت كه بنابر مصوبه ساختار جدید دانشگاه در سال 1395 تشكیل گردیده و پیش از آن تنها مدیریت آزمایشگاه مركزی را شامل می شد، مدیریت كلیه آزمایشگاه های دانشگاه را كه زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری می باشند برعهده دارد.
مدیریت آزمایشگاه مركزی
توسعه و مدیریت منابع متمركز خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی در جهت تجهیز مناسب آزمایشگاه‌های دانشگاه با همكاری واحدهای متولی
ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد شبكه خدمات آزمایشگاهی به‌منظور تسهیل و توسعه خدمات مذكور
سیاست‌گذاری، نظارت و توسعه آزمایشگاه‌های عضو شبكه
تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه‌های شبكه
مدیریت امور ایمنی و زیست محیطی آزمایشگاه‌های دانشگاه
همكاری در تخصیص بهینه اعتبار جهت سایر آزمایشگاه‌های دانشگاه (خارج از شبكه)


مدیران آزمایشگاه مركزی و شبكه آزمایشگاه ها
نام ‏ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان ‏تصدىمهندس علی جباری آزاد

ادامه دارد


صفحه آزمایشگاه مركزی
بازديد: 2086 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395