دانشكده ها و واحدهای آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه

 واحدهای پژوهشی و فناوری
 واحدهای آموزشی

پژوهشكده علوم گیاهی

پژوهشكده فناوری زیستی

پژوهشكده مطالعات اسلامی در علوم انسانی

پژوهشكده هوا خورشید

مركز پژوهشی زمین لرزه شناسی

مركز پژوهشی مطالعات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای

گروه پژوهشی اكتشاف ذخایر معدنی

مركز رشد واحدهای فناوری

مركز رشد واحدهای فناور علوم انسانی

 دانشكده ادبیات وعلوم انسانی

دانشكده الهیات و معارف اسلامی

دانشكده علوم ورزشی

دانشكده حقوق و علوم سیاسی

دانشكده دامپزشكی

دانشكده علوم

دانشكده علوم اداری و اقتصادی

دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشكده علوم ریاضی

دانشكده كشاورزی

دانشكده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی

دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست

دانشكده مهندسی

پردیس خودگردان


بازديد: 2230 | آخرین ویرایش : سه‌شنبه 15 فروردين 1396