مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانهمدیران  فرهنگی  از سال  77  تا 95 و مدیران فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه از 95 تا كنون


پایان تصدی آغازتصدى نام و نام خانوادگی
79 77 خلیل قاضى‏ زاده
84 79 دكتر سید هادى ‏ابراهیمى
88 84 دكتر سید حسین سید موسوی
93 88 دكتر ابوالفضل غفاری
95 93 دكتر زهره سپهری شاملو
ادامه دارد
95
دكتر احمدرضا اصغرپور ماسولهاجراى طرحهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در دانشگاه
ایجاد ارتباط و همكارى با مراكز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى خصوصا در دانشگاه
تهیه خبرنامه یا نشریات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه
انتشار و ترویج ارزشهاى اسلامى و انقلابى از طریق تهیه پوستر، عكس و فیلم
تهیه امكانات جهت فعالیتهاى فرهنگى دانشجویان كاركنان و استادان
ترغیب و تشویق دانشجویان و كاركنان و استادان به شركت در برنامه‏ها و مسابقات حفظ وقرائت و مفاهیم قرآن كریم
ایجاد هماهنگى بین فعالیتهاى مربوط به واحدهاى تابعه
تهیه گزارشهاى مستمر از فعالیتهاى انجام شده
تهیه طرحهاى فوق برنامه در زمینه‏هاى علمى، تحقیقى، ورزشى و هنرى
تشویق و ترغیب دانشجویان به شركت در فعالیتهاى هنرى، اردوها و جشنها
اجراى فعالیتهاى هنرى و جشنها و همچنین تشكیل نمایشگاه
تشكیل كانونهاى دانشجویى در رشته‏هاى مختلف فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانین مصوب
تهیه و تنظیم برنامه‏هاى مختلف جهت اردوهاى علمى و فرهنگى
تهیه برنامه جهت برگزارى مسابقات در زمینه‏هاى علمى و هنرى

تهیه گزارشهاى لازم از فعالیتهاى انجام‏شده

صفحه مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

بازديد: 3386 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395