مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانهمدیران  فرهنگی  از سال  77  تا 95 و مدیران فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه از 95 تا كنون


پایان تصدی آغازتصدى نام و نام خانوادگی
79 77 خلیل قاضى‏ زاده
84 79 دكتر سید هادى ‏ابراهیمى
88 84 دكتر سید حسین سید موسوی
93 88 دكتر ابوالفضل غفاری
95 93 دكتر زهره سپهری شاملو
96
95
دكتر احمدرضا اصغرپور ماسوله
ادامه دارد
96
دكتر منصور معتمدیاجراى طرحهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در دانشگاه
ایجاد ارتباط و همكارى با مراكز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى خصوصا در دانشگاه
تهیه خبرنامه یا نشریات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه
انتشار و ترویج ارزشهاى اسلامى و انقلابى از طریق تهیه پوستر، عكس و فیلم
تهیه امكانات جهت فعالیتهاى فرهنگى دانشجویان كاركنان و استادان
ترغیب و تشویق دانشجویان و كاركنان و استادان به شركت در برنامه‏ها و مسابقات حفظ وقرائت و مفاهیم قرآن كریم
ایجاد هماهنگى بین فعالیتهاى مربوط به واحدهاى تابعه
تهیه گزارشهاى مستمر از فعالیتهاى انجام شده
تهیه طرحهاى فوق برنامه در زمینه‏هاى علمى، تحقیقى، ورزشى و هنرى
تشویق و ترغیب دانشجویان به شركت در فعالیتهاى هنرى، اردوها و جشنها
اجراى فعالیتهاى هنرى و جشنها و همچنین تشكیل نمایشگاه
تشكیل كانونهاى دانشجویى در رشته‏هاى مختلف فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانین مصوب
تهیه و تنظیم برنامه‏هاى مختلف جهت اردوهاى علمى و فرهنگى
تهیه برنامه جهت برگزارى مسابقات در زمینه‏هاى علمى و هنرى

تهیه گزارشهاى لازم از فعالیتهاى انجام‏شده

صفحه مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه

بازديد: 4557 | آخرین ویرایش : سه‌شنبه 25 مهر 1396