ارسال شده در تاریخ :

book_image001

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

سن‌پترزبورگ موزیکانچی دارد

سن‌پترزبورگ به‌روایت مسافران دوره‌ی قاجار

به‌کوششِ علی‌اکبر شیروانی

تهران: نشر اطراف، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

شنبه 5 اسفند ماه 1396 ، کلاس 114، ساعت 12

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار