ارسال شده در تاریخ :

چهارمین
و آخرین کارگاه مدرسه علوم سیاسی به نام دیپلماسی و مذاکره به همت انجمن علوم سیاسی
شعبه خراسان وانجمن علمی_دانشجویی علوم سیاسی و مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد باعنوان "مدیران سیاسی فردا" در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه برگزار شد.


دکتر محمد جواد رنجکش عضو هیات علمی گروه آموزشی
علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس این کارگاه ابتدا مسایل نظری و روش های آموزش
در روابط بین الملل اعم از سقراطی و سمینار گونه و استادمحور و پژوهش محور و... مطرح
کرد و شاخه های مختلف دیپلماسی را همچون ورزشی ، اقتصادی ، مذاکره ، رسانه ، نهادی و... شرح داد.


وی سپس
در بحث مذاکره از نوع علنی و مخفی، دوجانبه و چندجانبه، تنش و عادی، میانجی و مستقیم
مطالبی را مطرح نمود و در ادامه از فنونی را که در یک مذاکره به کارمیرود که شامل پاداش،
تهدید، امر اصولی و ناشکیبایی طرف مقابل میشود نیز یاد کرد.


مدرس
این کارگاه از تقسیم بندی زمان مذاکره در سه اصل تجزیه، تحلیل، گفتگو و برنامه ریزی
صحبت کرد و مباحث را به طور مفصل تفصیل نمود.


در بخش
عملی و شبیه سازی نیز دکتر رنجکش افراد را به دو گروه ایران و یک کشور دیگر که هر یک نماینده یک کشور بودند تقسیم کرد که هرکدام از نماینده های ایران و کشور مذکور بیانیه
خود را قرائت نموده و سایر کشورها عکس العمل
ها و بازتاب خود را نشان دادند.


نماینده
هر کدام از کشور ها با توجه به منافع خود مطالب و موضع های خود را بیان کردند . بیانه
هایی که خوانده شد هر کدام توسط اعضای آن کشور نوشته شده بود .


لازم به ذکر است در پایان سه بیانیه برتر به عنوان برنده گان بورسیه اعلام خواهند
شد و گواهینامه ها درهفته آتی آماده و به شرکت کنندگان تحویل  میشود.


800581_1


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار