ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، ورود
دانشجویان جدید
را به دانشگاه فردوسی مشهد، بزرگترین دانشگاه شرق کشور، تبریک گفت
..


.


.


آخرین اخبار