ارسال شده در تاریخ :

نشست
تخصصی "فیزیک و سیاست" با هدف بررسی تاثیر پارادایم های فیزیک بر نظریه
های سیاسی روز سه شنبه، 11 اسفند در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


دکتر
مهدی نجف زاده، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص هدف
از برگزاری این نشست گفت: گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد با توجه به
اهمیت مطالعات میان رشته ای،این نشست را با همکاری جهاد دانشگاهی مشهد برگزار کرد.


وی
با بیان اینکه این دو رشته در نگاه اول هیچ سنخیتی با هم ندارند، اظهار کرد: وجود
پارادایم های پیشاکوپرنیکی، کوپرنیکی، نیوتنی و انیشتینی در فیزیک و پیاده شدن
پارادایم ها در فضای سیاست از مطالب عنوان شده در این نشست بود.


دکتر
نجف زاده با طرح این سوال که آیا می شود با برخی مسائل و پیش بینی های فیزیکی به
سیاست نگاه کرد، یادآور شد: استفاده از فیزیک برای پیش بینی قواعد سیاسی و تاثیر
سیاست بر روی پارادایم های فیزیک در این نشست بررسی شد.


وی
با اشاره به اینکه دکتر صابری، عضو هیأت علمی گروه فیزیک 4 پارادایم اصلی فیزیک را
در این نشست بررسی کرد، گفت: اینکه در هر پارادایم، فیزیک چه نگاهی به جهان دارد و
شناخت انسان نسبت به محیط تا چه اندازه با پارادایم ها تغییر می کند از مطالب دکتر
صابری در این نشست بود.


دکتر
نجف زاده ادامه داد: تاثیر پارادایم های فیزیک بر سیاست و مفاهیم سیاسی در دو دوره
سنتی و مدرن و نقشی که این پارادایم ها به انسان مدرن می دهد توسط دکتر اسلامی،
عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی بررسی شد.


استادیار
گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان با اشاره به وجود عدم قطعیت در
فیزیک گفت: این عدم قطعیت در علوم سیاسی نیز دیده می شود و این نشست به دنبال این
بود که توضیحی نسبت به محیط پیرامون ارائه کرده و عواملی که رویکردهای سیاسی را
تحت الشعاع قرار می دهد را مورد چالش قرار دهد.

آخرین اخبار