ارسال شده در تاریخ :

نشریه هم پرسه به مدیر مسئولی دکتر علی شیرازی
و سردبیری دکتر روح اله اسلامی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.


این نشریه بصورت فصلنامه منتشر می شود.

برای مشاهده نشریه روی
فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار