ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اینکه مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برای
هشتمین سال متوالی در بین مراکز مشاوره دانشگاه های کشور به عنوان مرکز نمونه برگزیده شده است ، روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با آقای
دکتر حسین کارشکی رئیس این مرکز انجام داده است که این گفتگو در ذیل درج شده
است.


آقای دکتر کارشکی، ضمن تبریک به مناسبت اینکه
مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد برای هشتمین سال پیاپی به عنوان مرکز مشاوره
نمونه در بین مراکز مشاوره دانشگاه های کشور انتخاب شده است، پیرامون فعالیت های جاری و برنامه های در حال
انجام مرکز توضیحاتی بفرمائید؟


مراکز مشاوره در دانشگاههای جدید و آینده نقش قابل توجهی
دارند. گرچه آموزش و پژوهش مهم ترین کارکرد های دانشگاهها محسوب می شوند اما
ارتقاء مهارتهای زندگی و سلامت روانی دانشجویان امروزه خود را از حاشیه به متن و
از فوق برنامه دانشگاه به خود برنامه دانشگاه منتقل کرده است. انسان امروزی با
مسائل، استرس ها و مشکلات خاصی مواجه است که داشتن مهارتهای روان شناختی خاصی را
طلب می کند که بدون آموزش اگر نگوییم سخت است، باید بگوییم ساده نیست. لذا مراکز
مشاوره در دانشگاهها و مراکز روان شناسی و روان شناسان در جامعه امروزی نقش تاثیر
گذاری خواهند داشت و دارند.


فعالیت های مرکز مشاوره را چند سال گذشته چگونه ارزیابی می
کنید؟


با توجه به امکانات
موجود و نیروی انسانی مرکز مشاوره ، خدمات قابل توجهی صورت گرفته است. برگزاری بیش
از 90 کارگاه آموزشی 8 جلسه ای با تعداد 15 الی 30 دانشجو، 5 کارگاه آموزشی 4
ساعته برای حدود 25 استاد، همچنین مشاوره، روان درمانی و مددکاری برای دانشجویان،
آمار بسیار خوبی است به همین خاطر سال گذشته همواره مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه
فردوسی مشهد، جزو مراکز برگزیده کشور بوده است. اما میتوان فعالیتهای متنوع تری هم
داشته باشد.


موفقیت مرکز مشاوره را در چند سال متوالی نتیجه چه چیزی می
دانید؟


موفقیتهای مرکز مشاوره ناشی از نیروی انسانی متخصص، بدنه
کارشناسی قوی مرکز، همدلی و همراهی خوب مشاوران و کارشناسان مرکز، حمایت معنوی و
مالی مسئولین دانشگاه و وزارت علوم به خصوص سازمان امور دانشجویان و دفتر مرکزی
مشاوره بوده است. این سرمایه مادی، معنوی و تخصصی برای هر مجموعه ای غنیمت است و
لازم است به درستی از آن استفاده شود.


مهمترین اهداف آینده مرکز از نظر چه چیزهایی
خواهد بود؟


گرایش کارگاه های آموزشی و برنامه های پیشگیرانه با تاکید بر
نقش همیاران سلامت که دانشجویان هستند. پوشش گسترده تر خدمات مشاوره و روان
درمانی، تعامل با بخشهای مختلف خارج و
داخل دانشگاه برای ارتقاء سلامت روانی
دانشجویان، پایش سلامت روانی دانشجویان، کارکنان و اساتید، گرایش برنامه های پیشگیرانه برای اساتید و کارکنان با قوی کردن و
افزایش سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد نیاز، گنجاندن برنامه آموزش مهارتهای
زندگی در برنامه های درسی معمول دانشجویان کارشناسی.


چقدر مسئولین دانشگاه تا کنون با مرکز مشاوره همکاری داشته
اند؟


حمایت مادی و معنوی خوبی صورت گرفته است. خوشبختانه مسئولین
دانشگاه به اهمیت و جایگاه مراکز مشاوره واقف بوده و از هیچ حمایتی دریغ نکرده
اند. همیشه منتظر پیشنهادات ما بوده اند و معمولا پیشنهادات مورد تایید آنها قرار
گرفته است.


از مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد و هیات رئیسه دانشگاه چه
انتظاراتی دارید؟


تداوم حمایت از برنامه های مرکز مشاوره، درخواست از آنها
برای مشارکت فردی در برنامه های سلامت
روان دانشگاه . حمایت از طرح های مبتنی بر مشارکت همگانی و همیاری دانشجویان و
تلاش و تبلیغ در این زمینه حمایت از جایگاه مراکز مشاوره در تصمیم گیری های
دانشگاهی و ارتقاء جایگاه مشاوره در ساختار دانشگاه .


چه برنامه هایی برای کارکنان در آینده نزدیک دارید؟


برای کارکنان افزایش کارگاههای آموزشی و روان شناختی، پایش
سلامت روانی کارکنان و ایجاد بخشهایی که به مشاوره شغلی و سازمانی و فردی برای
کارکنان بپردازد.


چه پیشنهاداتی برای ارتقاء بیشتر مرکز مشاوره دارید؟


طراحی و تدوین برنامه های متنوع سلامت روانی، کاهش آسیب
اجتماعی و روان شناختی و رفتارهای آسیب رسان دانشجویان (مانند اعتیاد، طلاق،
خودکشی) از طریق مشارکت همگانی و مبتنی بر برنامه های تخصصی مورد تائید کارشناسان.
ارتقاء مهارتهای زندگی و سلامت روانی بخشی از برنامه های ارتقاء اساتید و
دانشجویان گردد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار