ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد، در حکمی دکتر منصور علی آبادیان، دانشیار گروه آموزشی زیست شناسی را
به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه پژوهشی نوآوری های جانور شناسی منصوب کرد.


در قسمتی از این حکم آمده است :


" به موجب این حکم با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه پژوهشی
نوآوری ‌های جانور شناسی منصوب می‌شوید.ضروری
است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای پژوهشی و بر اساس سند راهبردی دانشگاه
تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در دانشگاه در اولویت کاری خود
قرار دهید
."

آخرین اخبار