ارسال شده در تاریخ :

مسابقات
بدمینتون اساتید و کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 3 کشور، از تاریخ
24 لغایت 27 آذر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و دانشگاه فردوسی مشهد توانست
در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی دست یابد.


ورزشکاران
در این مسابقات که با حضور تیم های دانشگاه شاهرود، سمنان، حکیم سبزواری، موسسه
آموزش عالی کاشمر و دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ، در سه بخش تیمی، انفرادی و
دوبل آزاد به انجام مسابقه پرداختند.


در
مسابقات تیمی دانشگاه فردوسی مشهد به مقام اول و پس از آن دانشگاه شاهرود و
دانشگاه سمنان به ترتیب مقام دوم و سوم را به دست آوردند.


نتایج
مسابقات انفرادی و دوبل آزاد نیز به شرح زیر می باشد.


نتایج
مسابقات انفرادی:


آقای
محمد رضا معین فرد از دانشگاه حکیم سبزواری مقام اول


آقای
مهدی شبانی از موسسه آموزش عالی کاشمر مقام دوم


آقایان:
علیرضا توحید نژاد و حسین رحیمیان هر دو نفر از دانشگاه شاهرود مشترکاً مقام سوم


نتایج
مسابقات دوبل آزاد:


آقایان
حمید بابایی و محمدرضا نسایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول


آقایان
حسن ستاری و حمید ولی نیا از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم


آقایان:
علی اصغر اعظمی و مسعود طاهری از دانشگاه شاهرود و علیرضا لطفی و مصطفی رستم زاده
از دانشگاه سمنان مشترکاً مقام سوم


16040
همچنین  دانشگاه فردوسی مشهد قهرمان مسابقات
تیراندازی کارکنان و اعضاء هیات علمی خواهران دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه
3 کشور گردید.


مسابقات فوق در دوبخش تفنگ بادی و
تپانچه برگزار گردید که نتایج ذیل بدست آمد.


تفنگ بادی:


مقام اول: خانم زهرا نداف دانشگاه
فردوسی مشهد


مقام دوم: خانم فاطمه نوری اسکندری
دانشگاه فردوسی مشهد


مقام سوم: حمیده  مرکی 
دانشگاه بیرجند


تپانچه:


مقام اول: خانم لیدا موذن احمدی
دانشگاه فردوسی مشهد


مقام دوم: خانم پروین عابدانی
دانشگاه فردوسی مشهد


مقام سوم: مریم مظفری دانشگاه
شاهرود


اعضاء تیم تیراندازی دانشگاه فردوسی
مشهد


خانمها: زهرا نداف ، لیدا موذن
احمدی، فاطمه نوری اسکندری، پروین عابدانی ، نجمه باقرزاده، زهرا معلم


مربی و
سرپرست: خانم مریم اکبری


16038آخرین اخبار