ارسال شده در تاریخ :

_________________


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیزندگی خوب


30گام فلسفی برای کمال‌بخشیدن
به هنر زیستننوشته‌ی مارک ورنون


به‌پارسی‌گردانیِ پژمان طهرانیان


تهران: نشر نو، 1396دکتر محسن خلیلی


دانشکده‌ علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌‌شنبه 25 اذر ماه 96، کلاس 114، ساعت 12.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار