ارسال شده در تاریخ :

majazi


نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!


شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ
هفتگیواقعیّت مجازی


تحلیل جامعه‌شناختی رفتار
کاربران فضاهای مجازی در میدان انتخابات ریاست جمهوری ایران 1392نوشته‌ی شهرام پرستشتهران: نشر گمان و نشر کلاس، 1396دکتر محسن خلیلی


دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد


‌‌شنبه  9 دی ماه 96، کلاس 114، ساعت 12


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار