ارسال شده در تاریخ :

سومین
کارگاه مدرسه علوم سیاسی به همت انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان و انجمن های علمی_دانشجویی
علوم سیاسی و مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "مدیران سیاسی فردا"
برگزار شد.


دکتر
نجف زاده دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سومین کارگاه، در ابتدا مباحث نظری از جمله
توضیحاتی در مورد اهمیت پول و انتشار گسترده آن در عصر حاضر، مرزها(اینکه رقابت ها
وجنگ های الان دیگر مانند قبل برسر مرزها نمیباشد بلکه مباحث دیگری را شامل میشود)،
ناسیونالیسم و وابستگی به وطن را مطرح کرد.


مفهوم
دیگری که در این کارگاه تشریح شد رسانه بود که در دنیای امروز پیشرفت زیادی داشته و تاثیر بسزایی
برروی ملت ها گذاشته است.


در ادامه
دکتر نجف زاده دو اصطلاح اساسی را نام بردند از جمله: مفهوم شهروندی وشهربندی است.


شهربندی
در طول تاریخ اتفاق افتاده است که به معنای عام رعیت گفته میشود. شهروندی هم در دنیای
امروز به معنای افراد صاحب حق و سخن است. همچنان از سه سطح مفهوم شهروندی همچون محلی(فروملی)،
ملی وجهانی(فرا ملی) مطرح کردند.


در بخش دوم کارگاه افراد به گروه هایی مشخص شده تقسیم
و با راهنمایی و توضیحات دکتر نجف زاده شروع به نوشتن ویژه نامه و تحلیل آن کردند.


چهارمین
و آخرین کارگاه نیز در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با تدریس دکتر محمد
جواد رنجکش برگزار خواهد شد.


800579


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium 

آخرین اخبار