ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی تاثیر تحریم های جدید امریکا در نقض برجام
توسط دکتر محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از سلسه برنامه های هفته
پژوهش به همت معاون پژوهش و فناوری دانشکده و دانشجویان حقوق دانشکده در روز سه شنبه
5 دی ماه 96 در تالار دکتر رزمی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی برگزار شد.


دکتر
جوان جعفری رئیس د انشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه ضمن خوشامدگویی به حاضران بویژه
دکتر محبی از انتخاب ایشان برای این موضوع مهم ابراز خوشنودی کرد سپس دکتر حسینی مدیر
گروه حقوق این دانشکده به معرفی رزومه دکتر محبی پرداخت و ایشان را چهره ای بین المللی
و تاثیرگذار در حوزه دیپلماسی و حقوق بین الملل دانست.


در ادامه
جلسه رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در رابطه با تاثیر تحریم های جدید امریکا در نقض
برجام و چشم انداز آن، به تبیین دیدگاه های موافقان و مخالفان برجام پرداختند و با
اشاره به انواع تحریم ها- شورای امنیت، منطقه ای و یک جانبه - و تشریح و تفکیک انها
از یکدیگر به تحریم های یک جانبه ایالات متحده پرداخت و عنوان کرد: که هرچند کشورها مطابق با حاکمیت خود حق انتخاب رابطه
یا قطع رابطه باسایر کشورها را دارند اماتحریم های جدید امریکا با توجه بندهای ۲۷،
۲۸ و ۲۹ برجام می تواند نقض برجام باشد.


811118


811119


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار