ارسال شده در تاریخ :

به دعوت گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد، دکتر بشیر سعده استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه استرلینگ اسکاتلند و دکتر جوزف
کراس استاد فرهیخته علوم سیاسی دانشگاه مازاریک جمهوری چک ضمن حضور در دانشکده
علوم اداری و اقتصادی دانشگاه ، سخنرانی خود را با عنوان اسلام سیاسی و تحول اندیشه سیاسی
در تشیع در روز سه شنبه 2 آبان 96 در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه
فردوسی مشهد ارائه نمودند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد محور اصلی این نشست علمی که با استقبال بسیاری از اساتید و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی علوم
سیاسی روبرو شد، اسلام سیاسی بود.


در ابتدا دکتر بشیر سعده فلسفه‌ی سیاسی فارابی را تبین و پیوند آن ‌را با
اسلام سیاسی بررسی نمود سپس، دکتر جوزف کراس ابعاد مختلف اسلام ‌هراسی در جمهوری چک
را تشریح کرد.


در پایانِ این نشست، پرسش و پاسخ انجام
گرفت..800836


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار