ارسال شده در تاریخ :

دومین
شماره ی مجله ی ممالک محروسه (دوفصلنامه ی ویژه ی پژوهش های قاجاریه شناسی) منتشر شد.
دکتر محسن خلیلی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، صاحب امتیاز، مدیر مسئول
و سردبیر مجله ی ممالک محروسه است. شماره ی دوم ممالک محروسه دربرگیرنده ی نوشتارها
و جستارهایی از علی باغداردلگشا، محمدعلی بهمنی قاجار، کاوه بیات، غلامرضا جلالی، محسن
خلیلی، مهدی عباسی شاهکوه، سیدفرید قاسمی، جلیل قصابی گزکوه، آرش منشی زادگان، علی
نجف زاده، مریم نیل قاز، و احسان یارشاطر است.

آخرین اخبار