ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد از خانم
دکتر مریم مقدم متین ، استاد گروه آموزشی زیست شناسی و دبیر دومین سمپوزیم بین المللی سرطان نسترن برای
برگزاری شایسته این همایش قدردانی کرد.


دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن در روزهای 7 و 8 مهر 1395 در محل
سالن دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


در این سمپوزیوم دو روزه در مجموع
37 سخنران مدعو ملی و بین المللی به ایراد سخنرانی پرداخته و همچنین چهار نشست
تخصصی در زمینه سرطان های معده، تخمدان، کلورکتال و پستان با حضور پزشکان متخصص با
هدف بررسی چگونگی تشخیص و معرفی روش های درمانی جدید و موثر با توجه به مراحل
بیماری، برگزار گردید. در این نشست ها، ضرورت چگونگی و تشخیص صحیح مراحل پیشرفت
بیماری و انتخاب درمان مناسب (شیمی درمانی، جراحی، پرتو درمانی و....) در میان
پزشکان و متخصصان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. بعلاوه در پانل معنویت درمانی،
پزشکان و روانپزشکان بر ضرورت وجود کار گروهی و حضور تخصص های روان درمانی به
همراه انکولوژیست ها و سایر کادر درمانی، تاکید کردند
.


خانم دکتر مریم مقدم متین عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر اولین و دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان است.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار