ارسال شده در تاریخ :

اولین
همایش چالش های زیست محیطی کشور از نگاه دانشجویی در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


اولین
همایش چالش های زیست محیطی کشور از نگاه دانشجویی با حضور دکتر فرشچی معاون سازمان
حفاظت محیط زیست ایران، دکتر صالحی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، دکتر یوسفی
معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر طباطبایی عضو هیات علمی و مسئول دفتر دانشگاه
سبز دانشگاه فردوسی مشهد و دبیران انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی حوزه محیط زیست
سراسر کشور در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
جلسه مشکلات زیست محیطی کشور مورد بررسی قرار
گرفت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، همچنین در مورد فعالیت های سازمان محیط زیست در برنامه
پنجم توسعه نیز گفتگو شد.


در
ادامه برگزاری این همایش و در نوبت عصر ، دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی
محیط زیست ایران ، با حضور سرکار خانم عبدالهی کارشناس انجمن های علمی اداره کل فرهنگی،
دانایی کارشناس انجمن های علمی دانشگاه و دبیران انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی
حوزه محیط زیست از دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد و موضوعاتی از قبیل قرائت اساسنامه و تصحیح آن و همچنین
انتخابات شورای مرکزی و بازرسان نیز صورت گرفت.


پس
از رای گیری در انتخابات برگزار شده در این جلسه افراد زیر منتخب و معرفی شدند:


اعضای
شورای مرکزی :


محمد
حاجی پور (دانشگاه فردوسی مشهد، دبیر اتحادیه)


احمد
امامیان (دانشگاه فردوسی مشهد)


امین
دنیایی (دانشگاه بیرجند)


سینا
خانزاده (دانشگاه تهران)


محمدرضا
مهدی پور (دانشگاه عقیق اصفهان)


الهام
شاهی (دانشگاه تهران، عضو علی البدل)


آرمان
جلیل (دانشگاه صنعتی اصفهان عضو علی البدل)


بازرسان:


پوریا
سرداری (دانشگاه فردوسی مشهد)


مجتبی
نعمتی نژاد (دانشگاه رازی کرمانشاه، بازرس علی البدل)


30427


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار