ارسال شده در تاریخ :

بیست و دومین جلسه کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز 13 اسفند ماه 96 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.

در این جلسه بندهایی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان مقرر شد که برای جلسه بعدی، پیش نویس شیوه نامه با توجه به نظرات و پیشنهادهای ارائه شده مجددا باز نویسی شود.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار