ارسال شده در تاریخ :

مهندس رشیدیان استاندار
خراسان رضوی از دفتر طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود.


در این بازدید دکتر کامل
نیا رئیس دانشکده معمای ، شهرسازی و هنر اسلامی و مدیر دفتر طرح جامع دانشگاه
فردوسی مشهد در باره فعالیت های  دفتر طرح جامع توضیحاتی ارائه نمود.


استاندار خراسان رضوی پس از
بازدید از طرح جامع دانشگاه فردوسی مشهد ، ابراز امیدواری کرد که دفتر طرح جامع دانشگاه با استفاده از پتانسیل
های خود بتواند در پروژه های معماری و شهرسازی استان و مشهد 2017 با استانداری
خراسان رضوی همکاری نماید.


20430

آخرین اخبار