ارسال شده در تاریخ :

نهمین کنفرانس بین المللی ژئومورفولوژی (ICG) انجمن بین المللی ژئومورفولوژی
با موضوع اصلی "ژئومورفولوژی و جامعه" در تاریخ های 6 تا 11 نوامبر امسال
در شهر دهلی نو در کشور هند برگزار گردید و در این نشست با اکثریت آرا نمایندگان، کشور
ایران میزبان برگزاری کنفرانس بین المللی ژئومورفولوژی

(ICG)
در سال 2020 انتخاب شد.


روزهای 7، 10 و 11 کنفرانس نشست نمایندگان کشورهای عضو کمیته
اجرایی انجمن با محوریت ارائه دکتر عادل سپهر عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان نماینده رسمی کشور ایران برای معرفی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری
کنفرانس منطقه ای و نمایندگان کشورهای یونان و پرتغال همراه بود
.


در روز دوم برگزاری این نشست،  رای گیری اعضا و انتخاب ایران با اکثریت آرا
برای برگزاری کنفرانس منطقه ای 2020 همراه بود. همچنین در روز 11پایانی این نشست قرائت قطعنامه و معرفی
اعضای جدید کمیته اجرایی برای چهار سال پیش رو (2017 تا 2021) انجام شد که از ایران
دکتر عادل سپهر عضو هیئت علمی گروه اموزشی
مدیریت مناطق خشک وبیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به
عنوان عضو کمیته اجرایی
IAG مشخص گردید.


در اهداف کمیته اجرایی جدید انجمن المللی ژئومورفولوژی دوازده  کارگروه کاری علمی جدید تعریف
شده است. برگزاری دهمین همایش در کشور پرتغال و همایش منطقه ای 2020 در کشور ایران،
حمایت علمی و مالی از دانشجویان و محققین جوان از اهداف این کمیته می باشد.


لازم به ذکر است انجمن بین المللی ژئومورفولوژی که با نام IAG/AIG شناخته شده است، متشکل از 38
کشور با عضویت رسمی و نماینده ملی می باشد. کشور ایران از سال 2014 به عضویت رسمی انجمن
پیوسته است و دکتر عادل سپهر، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده رسمی کشور
ایران از سال 2014 می باشند. همچنین ایشان عضو کمیته اجرایی برای سال های 2017 تا
2021 می باشند و عضو ویژه کمیته اجرایی برای برگزاری همایش منطقه ای
IAG برای سال 2020 که در کنفرانس بین المللی IAG در دهلی نو در کشور هند برگزار شد، در جلسه
اعضا با اکثریت آرا نمایندگان، کشور ایران را میزبان برگزاری کنفرانس 2020 انتخاب نمود.


icg.2


icg.3


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار