ارسال شده در تاریخ :

دکتر
حبیب رجبی مشهدی، استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
مشهد با حکم ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، به عضویت در شورای اتاق فکر
مهندسی برق و کامپیوتر منصوب شد.


اتاق
فکر مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم به منظور بهره گیری از توانمندی ها،
دیدگاه ها و تجربیات فعالین عرصه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری مهندسی برق و
کامپیوتر در راستای تحقق اهداف و وظایف شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم،
تشکیل شده است.


برقراری
و حفظ ارتباط سیستمی شاخه و فعالیت های آن با ذینفعان حوزه مهندسی برق و کامپیوتر،
ارائه مشاوره به شاخه در موضوعات مختلف به ویژه در خصوص اظهارنظرها و بیانیه های
تخصصی فرهنگستان، کمک به شاخه برای بهبود فرآیند انتخاب استاد برجسته، دانشمند
جوان برجسته، مهندس برجسته و یافتن مصادیق شایسته در این انتخاب ها، همکاری با
شاخه در انجام پروژه های در دست اقدام به ویژه پروژه های آینده پژوهشی در آموزش و
پژوهش مهندسی برق و کامپیوتر و همکاری در ارزیابی برنامه های آموزشی مهندسی برق و
کامپیوتر از وظایف این شورا می باشد.


لازم
به ذکر است مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، ریاست مرکز
آموزش های آزاد دانشکده مهندسی، عضویت در شورای عالی نظارت و ارزیابی دانشگاه
فردوسی مشهد، مدیریت سیستم های انرژی برق گروه آموزشی مهندسی برق و عضویت در جامعه
مهندسین برق و الکترونیک شاخه خراسان رضوی از سوابق اجرایی دکتر رجبی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار