ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر وحید
سینائی، دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد را به سمت
دبیری همایش "دولت پژوهی، واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناختی"
منصوب کرد.


مدیریت
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ریاست هیأت مدیره انجمن
علوم سیاسی شاخه خراسان رضوی، مدیریت کمیته سیاسی اتاق فکر استان خراسان رضوی،
مدیر قراردادهای دفتر همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
دبیری چندین همایش در سازمان ایرانگردی و جهانگردی و عضویت در کمیته علمی چندین
همایش در دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر سینائی است.


وی
دارای سه کتاب "گردشگری در ایران؛ عملکردها و چالش ها"، "دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران
1357-1299" و "مجلس و سیاست گذاری در ایران" و نویسنده بیش از 25 مقاله علمی پژوهشی و علمی
ترویجی در مجلات معتبر داخلی می باشد.

آخرین اخبار