ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر سید هاشم میری استاد گروه آموزشی فیزیک را به عنوان مدیر گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم منصوب
کرد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه فیزیک این دانشکده منصوب می‌شوید. 
برنامه ریزی، نظارت و اعمال مدیریت بر عملکرد گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای
آموزشی و پژوهشی همکاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت تحقق
سند راهبردی دانشگاه مورد تأکید و انتظار می‌باشد
.


امیدوارم
در انجام این مسئولیت مهم موفق و پیروز باشید.


 مسئول امور دانشجویان ممتاز دانشگاه در سالهای 79 الی 80
، مدیر گروه آموزشی فیزیک در سالهای 89 الی 90 ، مشاور اجرائی معاون آموزشی و
تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سالهای 90 الی 93 و مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه از سال
93 تاکنون از سوابق اجرایی دکتر سید هاشم
میری می باشد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار