ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمود لاری دشت بیاض استادیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی را به مدت دو سال، به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پیشنهاد معاون محترم اداری و مالی دانشگاه و با توجه به سوابق، تعهد و تجربیات ارزنده جناب‌عالی و بر اساس ماده (18) آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی از تاریخ 6 اسفند 1396 به مدت دو سال به عنوان مدیر امور مالی دانشگاه منصوب می‌شوید.

دانش بنیان کردن نظام مالی با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و یکپارچه سازی اطلاعات، طراحی و استقرار سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه ریزی عملیاتی، ساده سازی فرآیند های مرتبط با امور مالی دانشگاهیان و هماهنگی شیوه های نظارت و کنترل نظام مالی در راستای تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه از مهم ترین موضوعاتی است که انتظار می رود جنابعالی در دوره مدیریت خود آن را مد نظر قرار داده و با استفاده از توان و تخصص همکاران محترم مدیریت مالی، زمینه های تحقق آنها را فراهم نمایید.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار