ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی، معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد طاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه
آموزشی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی را به سمت دبیری همایش تعامل صنعت و
دانشگاه منصوب کرد.


مدیریت گروه آموزشی اقتصاد در
سالهای 88 الی 94 و معاون پژوهش و فناوری
دانشکده علوم اداری و اقتصاد در حال حاضر از سوابق اجرایی دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری است.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار