ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر عبدالرضا جوان جعفریدانشیار
گروه آموزشی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت
دو سال به عنوان رئیس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی منصوب
کرد.مدیریت
گروه آموزشی حقوق در سالهای 78 الی 80 و 86 الی 91 ، ریاست شورای بدوی انتظامی
دانشجویان در سالهای 78 الی 80 و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد در حال حاضر از
سوابق اجرائی دکتر عبدالرضا جوان جعفری می باشد.لازم به ذکر است تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
مشهد، در 17 آذر 94 به تصویب هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور رسیده است.


.
تاسیس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به تصویب هیأت امنای دانشگاههای
منطقه شمال شرق کشور رسید – کلیک کنید


 


آخرین اخبار