ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر علی شیری دانشیار گروه آموزشی شیمی دانشگاه
فردوسی مشهد را به مدت دو سال،
به عنوان مدیر
گروه آموزشی شیمی
دانشکده
علوم دانشگاه منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم، به موجب
این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی
این دانشکده منصوب می شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی
و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره گیری از
خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید.


توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر علی شیری دانشیار گروه آموزشی شیمی
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که مولف 1 عنوان کتاب ، ارائه مقاله در
بیش از 66 کنفرانس داخلی و خارجی ، ارائه و چاپ بیش از 58 عنوان مقاله در مجلات
داخلی و خارجی و سابقه حضور در بیش از 42 کنفرانس ملی و بین المللی داخلی و خارجی همچنین
استاد راهنمای بیش از 31 عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار