ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد، در حکمی
دکتر
شعبان رضا قربانی
، استاد گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم
را به مدت دو سال، به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم منصوب کرد.


در قسمت از حکم آمده است :


بنا به پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده علوم و با توجه به تجارب و شایستگی های جناب عالی، به موجب این حکم با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش وفناوری دانشکده علوم
منصوب می‌شوید. امید است با تلاش و بهره گیری از توانمندی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان
و کارکنان در پیشبرد اهداف پژوهش و فناوری آن دانشکده منطبق با سند راهبردی
دانشگاه موفق باشید.

آخرین اخبار