ارسال شده در تاریخ :

دکتر
داور شاهسونی، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، از سوی دکتر مجتبی صدیقی، رئیس
سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست کل
سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی کشور منصوب شد.


دبیری
شورای دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور، ریاست دبیرخانه منطقه سه ورزش دانشگاه
های کشور، ریاست کمیسیون خوابگاه های غیر دولتی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و ریاست شورای بدوی و دبیری شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان
دانشگاه از سوابق اجرایی دکتر شاهسونی می باشد.


وی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه است که در سال های گذشته مدیریت دانشجویی دانشگاه
فردوسی مشهد را به عهده داشته و هم اکنون نیز معاون دانشجویی دانشگاه می باشد.


لازم
به ذکر است سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 95 برگزار
خواهد شد.

آخرین اخبار