ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر حمید اجتهادی، استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم را به مدت
دو سال به سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم منصوب کرد.


مدیریت
و معاونت گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم، سرپرست فعالیت های رایانه ای
دانشکده علوم، معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم، رئیس موسسه آموزش عالی
غیردولتی و غیرانتفاعی اسرار مشهد، نماینده انجمن زیست شناسی ایران در دانشگاه
فردوسی مشهد، عضویت در انجمن های علمی زیست شناسی ایران
IAVS ، عضویت در هیأت
تحریریه 4 مجله علمی – پژوهشی و دبیری تخصصی مجله پژوهش های گیاهی از سوابق اجرایی
دکتر اجتهادی می باشد.


دکتر
کافی همچنین طی نامه ای از زحمات
دکتر بهنام رحیمی
، معاون پیشین دانشکده، تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار