ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
خانم دکتر معصومه بحرینی استادیار گروه
آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم را به مدت دو سال، به عنوان مدیر گروه زیست شناسی منصوب کرد.


در
قسمتی از این حکم آمده است :


ضروری است برنامه مدون گروه
را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و براساس سند راهبردی دانشگاه تهیه
و اجرای آن را با بهره‌گیری از توان موجود در گروه در اولویت کاری خود قرار دهید.
برنامه ریزی، نظارت و اعمال مدیریت برعملکرد گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی
و پژوهشی  همکاران و دانشجویان و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت تحقق
سند راهبردی  دانشگاه مورد تأکید و انتظار می‌باشد
.

آخرین اخبار