ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر فریبرز رحیم نیا ، استاد
گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و
اقتصاد را به مدت دو سال، به عنوان
مدیر
گروه آموزشی مدیریت
منصوب کرد.


در
قسمتی از این حکم آمده است :


نظارت بر امور جاری 
گروه در راستای پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان
و استفاده از همه ظرفیت‌های گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأکید و انتظار
می‌باشدلازم به ذکر است معاون اداری و مالی دانشکده علوم اداری و
اقتصاد در سالهای 85 الی 89 ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده در سال 89 ، مدیر
پروژه برنامه ریزی راهبردی دانشکده علوم اداری و اقتصادی در سالهای 87 الی 89 و مشاور
برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه دانشگاه در سالهای 89 الی 93 از سوابق اجرائی
دکتر
فریبرز رحیم نیا
می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار