ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی آقای دکتر سید عبدالکریم سجادی ، استاد دانشکده
مهندسی را به مدت دو سال ، به عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده
مهندسی
دانشگاه 
فردوسی مشهد منصوب کرد.


مدیریت آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه فردوسی مشهد در سالهای 83 الی 87 و معاون پژوهش و. فناوری دانشکده در سالهای 87 الی 93 از سوابق اجرایی دکتر سید عبدالکریم سجادی می باشد.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار