ارسال شده در تاریخ :

مقاله دکتر
محمد ایزدیار عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد که با
عنوان مطالعه نظری بر روی توانایی نانو
پپتید حلقوی متشکل از گلایسین به عنوان حسگر برای شناسایی فلزات قلیایی خاکی در نوزدهمین
کنفرانس ملی شیمی فیزیک ایران ارائه گردید
به عنوان مقاله و سخنرانی برتر این
کنفرانس انتخاب شد.


عنوان مقاله
ارائه شده " مطالعه نظری بر روی توانایی نانو پپتید حلقوی متشکل از گلایسین
به عنوان حسگر برای شناسایی فلزات قلیایی خاکی " است که موضوع اصلی آن در
زمینه نانوبیوشیمی می باشد که به لحاظ اهمیت کاربردی آن، امروزه یکی از موضوعات جدید
مورد توجه شیمدانان است. پپتیدهای حلقوی کاربردهای زیادی در علوم زیست شناسی، شیمی
و مواد دارند. به عنوان نمونه می توان به حسگرهای زیستی، موادحساس به نور، عوامل ضد
میکروبی، سیستم های انتقال دهنده انتخابی، قطعات الکترونیک مولکولی و دیگر کاربردهای
بالقوه آن در زیست شناسی، الکترونیک و اپتیک اشاره نمود.


مطالعات
و تحقیقات بسیار زیادی بر روی نانوساختارهای کووالانسی لوله ای شکل در طول دهه گذشته
انجام شده است، در حالی که امروزه، نانو ساختارهای لوله ای غیر کووالانسی مانند
نانوپپتیدهای حلقوی که عمدتا با پیوندهای هیدروژنی قادر به ایجاد ساختارهای لوله
ای شکل هستند، به دلیل خواص ویژه ای که از نظر کاربردی دارند بیشترمورد توجه قرار
گرفته اند.


در این
مقاله که بخشی از پروژه کارشناسی ارشد آقای محمد خوانی است و با راهنمایی دکتر
محمد ایزدیار و مشاوره دکتر محمدرضا حسین دخت انجام شده است، با استفاده از روشهای
نظری، نوع جدیدی از حسگر بر پایه پپتید حلقوی طراحی، مدلسازی و معرفی شده است که
توانایی قابل توجهی برای شناسایی فلزات قلیایی خاکی در فاز محلول به صورت انتخابی
دارد. سیکلوپپتید معرفی شده این قابلیت را دارد که در حضور کاتیونهای فلزات قلیایی
خاکی می تواند کاتیون بریلیوم را به صورت انتخابی شناسایی کند. مطالعات نظری انجام
شده نشان می دهد که برهمکنش های الکتروستاتیک می توانند به عنوان یک عامل موثر در
داشتن این ویژگی به حساب آیند. مطالعات تکمیلی روی این موضوع بیانگر آن است که
پارامترهایی مانند تغییر توالی آمینواسیدی، طول و قطر نانولوله بدست آمده از
خودآرایی این پپتیدهای حلقوی به عنوان عوامل تنظیم کننده خواص حسگری به حساب می
آیند.


لازم
به ذکر است نوزدهمین کنفرانس ملی شیمی فیزیک ایران در تاریخ 23 تا 25 شهریور
ماه 1395 به میزبانی دانشگاه  گیلان برگزار گردید.


19_conference_Rashtjpg


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار