ارسال شده در تاریخ :

دکتر عباس قادری عضو
هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برجسته سال 1395
از سوی انجمن زمین شناسی ایران، انتخاب گردید.


در حاشیه بیستمین همایش
انجمن زمین شناسی ایران که از 16 تا 18 شهریورماه در دانشکده زمین شناسی دانشگاه
تهران برگزار گردید، پژوهشگران نمونه با توجه به سوابق علمی ـ پژوهشی خود در
سالهای 1394-1395 انتخاب و معرفی شدند.


در این ارتباط، دکتر عباس
قادری عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر
زمین شناسی کشور در سال 1395 انتخاب و لوح تقدیر به ایشان اهدا شد.

آخرین اخبار