ارسال شده در تاریخ :

مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد طبق روال همه‌ساله، در ایام هفته گرامیداشت مقام زن زمان‌های ذکرشده ذیل را به استفاده رایگان کارکنان و اعضای هیئت‌علمی خانم از مجتمع آبی پردیس دانشگاه اختصاص داده است .

 روز دوشنبه  1397 ششم اسفندماه 1397 از  ساعت 14:30 الی 19

روز چهارشنبه  هشتم اسفندماه 1397  از ساعت 14:30 الی 19

آخرین اخبار