ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری
دانشیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه بر اساس حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در
سمت در سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است :


براساس پیشنهاد رئیس محترم
دانشکده علوم اداری و اقتصادی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
مدت دو سال در سمت معاون پژوهش و فناوری این دانشکده ابقاء می شوید. توفیق
روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر  محمد طاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در کارنامه علمی
خود استاد راهنمای بیش از 25 پایان نامه و بیش از 30 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی داخل و خارج
و حضور در بیش از 20 کنفرانس داخلی و
خارجی همراه با ارائه مقاله دارد.


مدیریت گروه آموزشی علوم
اقتصادی دانشگاه در سالهای 88 الی 90 و 93 الی 94 از سوابق اجرائی دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری می باشد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار