ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمد رضا عباس زاده، دانشیار گروه حسابداری با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاونت آموزشی و فرهنگی
دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در قسمتی از این حکم آمده است:


"همکاری و همگرایی بیشتر بین
گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی ، بازنگری و به‌روز رسانی رشته ها و دروس و
پاسخ‌گویی به جامعه و به ویژه دانشجویان از جمله انتظاراتی است که امیدوارم در دور
جدید مسؤولیت در اولویت برنامه کاری خود قرار دهید
."


دکتر عباس زاده، از سال 93 عهده
دار معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی بوده، یک دوره معاونت
اداری- مالی این دانشکده و سه دوره مدیریت گروه آموزشی حسابداری را نیز در پیشینه
اجرایی خود دارد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار