ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر مصطفی
قلی زاده، استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده
علوم را به مدت دو سال دیگر، به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی منصوب کرد.


وی در دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان
معاونت دانشکده علوم، معاونت دانشجویی و فرهنگی . معاونت پژوهشی و مدیر پژوهشی
دانشگاه فعالیت داشته اند و در دانشگاه فردوسی مشهد نیز مسئولیت آموزش های عالی
آزاد دانشکده علوم، مسئولیت ایمنی، بهداشت و سلامت دانشکده و دانشگاه، مسئولیت
پیگیری شبکه شاعا در شمال شرق کشور و مدیریت گروه آموزشی شیمی در دوسال گذشته را
بر عهده داشته اند.

آخرین اخبار