ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر سیدهاشم میری حکیم آباد، استاد
گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم رابه مدت دو سال دیگر به سمت مسئول فیزیک بهداشت
دانشگاه منصوب کرد.


مدیریت
گروه فیزیک دانشکده علوم، مشاور اجرایی معاونت آموزشی دانشگاه و مدیریت دفتر
استعدادهای درخشان دانشگاه و مدیریت 6 سال در امور حفاظت در برابر پرتو دانشگاه از
سوابق اجرایی دکتر میری می باشد.


لازم
به ذکر است مجوز کار با پرتو در هر موسسه ای توسط بخش حفاظت از پرتو سازمان انرژی
اتمی به مسئول فیزیک موسسه داده می شود و این مجوز نشان دهنده فعالیت در چارچوب
پروتکل های سازمان انرژی اتمی خواهد بود.


دانشگاه
فردوسی مشهد با وجود دو منبع پرتو مهم در دانشگاه و با اشاره به بازدیدهای دوره ای
سازمان انرژی اتمی توانست دو پروانه کار با پرتو را برای دستگاه رادیولوژی حیوانات
و بقیه منابع پرتوزا به دست آورد.


مسئول
فیزیک دانشگاه که مدیریت در برابر پرتو را بر عهده دارد، مسئول مستقیم فعالیت های
دانشگاه در چارچوب پروتکل سازمان انرژی اتمی می باشد.

آخرین اخبار