ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی
دکتر رجبی مشهدی ، استاد گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به عنوان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه  فردوسی مشهد منصوب کرد.


ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه در حال حاضر ، معاون پژوهش
و فناوری دانشکده مهندسی در سالهای 83 الی 87 ، مسئول آموزش های عالی آزاد دانشکده
مهندسی در سالهای 89 الی 90 ، مدیریت گروه آموزشی برق در سالهای 91 الی 92 از سوابق اجرایی دکتر رجبی مشهدی می باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار