ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه در حکمی دکتر سید حسین حسینی ، استادیار گروه اموزشی حقوق ،
را به مدت دو سال دیگر در سمت مدیرگروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد ابقاء کرد.


در
 این حکم آمده است:
بنا به
پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم اداری و اقتصادی، به موجب این حکم با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه آموزشی و پژوهشی حقوق آن
دانشکده ابقاء می‌شوید.


توفیق
روزافزونتان شما را از خداوند متعال خواستارم.


دکتر
سید حسین حسینی در سالهای 84 تا 86 و از
سال 93 تا کنون نیز مدیرگروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه
فردوسی مشهد بوده است.آخرین اخبار