ارسال شده در تاریخ :

آزمایشگاه اندازه گیری ابعادی (آکا) گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی
در نامه ای که در تاریخ 95/1/23 از سوی
معاون استاندارد سازی و آموزشی اداره کل استاندارد خراسان رضوی صادر شد،
گواهینامه تائید صلاحیت دریافت کرد.


اداره کل استاندارد، به استناد روش اجرایی "تائید صلاحیت و نظارت
بر عملکرد آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون"گواهینامه مربوطه را صادر کرده
است که مدت اعتبار آن یک سال می باشد. سرپرستی این آزمایشگاه را دکتر حمیده رضوی،
دانشیار گروه صنایع دانشکده مهندسی برعهده دارد و با همکاری مهندس کریم تیموری و
مهندس عنایت الله دزیانی اداره می شود.

آخرین اخبار