لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - منابع طبیعی و محیط زیست

موارد یافت شده : 89
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 مصطفی دستورانی علوم مرتع دکتری (Ph.D)
2 مهدی سرپرست صیدمحمدخانی علوم مرتع دکتری (Ph.D)
3 مسعود جعفری علوم مرتع دکتری (Ph.D)
4 رضا یاری علوم مرتع دکتری (Ph.D)
5 اسماعیل سیلاخوری علوم مرتع دکتری (Ph.D)
6 محمود زارع مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
7 حسین سلیمانی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
8 امنه خسروی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
9 احمد انصاری فرد مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
10 امیر اسماعیل پورزرمهری مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
11 هانیه بزرگ منش مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
12 سعیدرضا موذنی نقندر مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
13 وجیهه عرفانی پورقاسمی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
14 حسن فلاحتی مهندسی آبخیزداری کارشناسی ارشد
15 زهرا جعفری مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
16 فاطمه محمدابادی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
17 سیدحسن ریاضی تختمشی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
18 امیررضا مرادی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
19 سیده سودابه رضوی نیا مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
20 نازنین رفیعی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
21 معصومه میرزایی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
22 زکیه مفرح مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
23 محمدحسین تقی زاده مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
24 سمیه ماه گلی مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
25 نسیبه نژادمقبلی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
26 منصوره غزنوی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
27 زینب جنامی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
28 محبوبه سادات حسینی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
29 ارزو بخشی دوام مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
30 مریم دهقان زاده قاینی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
31 معصومه خسروی چنار مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
32 مریم یزدان پرست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
33 فرزانه ناصری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
34 پویان لقایی افشار مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
35 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
36 مطهره دهقان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
37 مصطفی اسماعیلی موشکی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
38 نسترن صادق زاده یزدی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
39 پریسا پهلوانی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
40 سیده عطیه خطیبی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
41 مریم مهربان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
42 مرضیه اکبری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
43 راضیه معتمدی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
44 امیر شهسواری بغداده مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
45 امنه سازگار مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
46 محمدعلی رضوانی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
47 علی زارعی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
48 علی حیدری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
49 زهرا جعفرزاده جسمانی مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
50 گلناز زینل پور مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12   >